Jézus gyermekkoráról és ifjúságáról, valamint a mi Megváltónk megismeréséről – Luther Asztali Beszélgetései

 – A világ minden bölcsessége gyerekjátéknak, sőt balgaságnak tekintendő Krisztus megismeréséhez képest. Mert van-e csodálatosabb ama kimondhatatlan nagy titok tudásánál és megismerésénél, hogy Isten Fia, az örökkévaló Atya hasonmása emberi természetet öltött magára, és testi jel­legzetességeiben olyanná vált, mint más emberek? Názáretben bizonyára segített apjának, Józsefnek házakat építeni, hiszen József ácsmester volt, így hát Krisztust ácsmester fiának, sőt ácslegénynek is mondják. Mit gondol­nak majd a názáretbeliek ítéletnapkor, amikor látják majd isteni felségében trónolni Krisztust, és megkérdezik tőle: „Uram, nem te segédkeztél a házam építésében? Hogyan kerültél hát ilyen magas rangba?”

Sokan költöttek sokféle mesét ar­ról, mit cselekedett Jézus gyermekko­rában és ifjúsága idején, amint az lát­ható az ilyen című könyvben: A Meg­váltó gyermekkoráról, avagy Jézus éle­téről. De mivel ebben a könyvben sok nevetséges, bolondos dolog van írva, sohasem volt tekintélye a keresztények előtt. A legszükségesebb pont pedig az, hogy mi, keresztények a legnagyobb szorgalommal tanuljuk és akarjuk tudni, hogy az örökkévaló Isten Fia ilyen mélyre alázkodott, ilyen szegény­ségben és számkivetésben született, és tette ezt a mi bűneink miatt, és az ő isteni felségét a mi érdekünkben olyan sokáig rejtve tartotta. Amikor megszületett, ugyanúgy sírt és böm­bölt, mint bármely más csecsemő, Máriának gondoskodnia kellett róla, el kellett látnia, szoptatnia kellett (ahogy az egyházi ének mondja: „Egy kevés tej volt az étke”), táp­lálnia, fenekét kitörölnie, rin­gatnia, lefektetnie, hordoznia stb. kellett, ahogyan más anyák is teszik gyerekükkel.

És aztán Józsefnek a gyerek any­jával és a gyerekkel Egyiptomba kellett menekülnie, számkivetésbe Heródes elől, aki a kisdedet kereste, hogy vé­gezzen vele. Amikor a család Heródes halála után visszatért Názáretbe, ő en­gedelmes volt a szülei iránt (Lk 2,51), bizonyára gyakran szolgált fel nekik kenyeret, italt és más dolgokat. Mária bizonyára mondogatta neki: „Jesszuskám, hol csavarogtál? Nem vagy képes itthon maradni?” Amikor pedig felnőtt, bizonyára segített Jó­zsefnek az ácsmunkában. Meg nem botránkozni ezen a gyenge, hitvány testen, ezen a szánalmas mivolton, amilyennek Krisztus mutatkozott: ez hatalmas, magas tudomány és bölcsesség, sőt Isten adománya és a Szentlélek különleges műve.

Némelyek, nem is kevesen meg­botránkoznak azon, hogy időnként azt mondjuk a szószékről: Krisztus ácslegény volt. Pedig sokkal nagyobb botrány, hogy istenkáromlóként és lázadóként keresztre szögezve, két gonosztevő közt függött. A megfeszí­tettek ugyanis átkozottak voltak, ahogy Mózes 5. könyve 21. rész írja: „Átkozott Isten előtt, aki fán függ” (5Móz 21,23), és Galáciabeliek: „Átkozott mindenki, aki a fán függ.” (Gal 3,13)

Megjelent a Brassói Lapok Evangélikus IGEN című rovatában augusztus 30-án.