Interaktív aratási hálaadó ünnepség Kolozsváron

Október 6-án interaktív aratási hálaadó istentiszteletre került sor a kolozsvári evangélikus templomban. Egy sikeres villámcsődülettel (Flashmob) kezdődött meg az ünnepi alkalom, amikor óvodások, iskolások és egyetemisták a templom különböző pontjaiból, hegedő gitár és zongora kíséretében énekelve, hálát adva indultak elaz oltár fele. Az úrvacsorán kívül zöldségeket és gyümölcsöket hoztak, melyekkel feldíszítették templomunk oltárát.

Az első ének alatt lehetőség nyilt arra, hogy mindenki, aki magával valamilyen tartós élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt hozott, egy asztalra helyezze, amit később a rászorulóknak oszthattunk ki.

Az első oltári szolgálatot interaktív igehirdetés követte. Erzse Zsolt gyakornok lelkész a padok közt sétálva a résztvevőktől akarta megtudni, hogy mit jelent számukra a böjt, mit értenek ők böjt alatt, valamint az év melyik részében gyakorolják azt?

De miért beszélünk böjtről? E kérdés fogalmazódhatott meg mindenkiben, ugyanis még távol áll tőlünk a böjt időszaka. Az igehirdető ekkor felolvasta Ézsaiás próféta (58, 6-12) könyvéből Isten üzenetét, mely a Neki tetsző böjtről szól. Így már érthetőbb volt az igehirdetés kezdete, de még egy kérdést kellett közösen megfejtenünk: Mi köze a böjtnek a hálához?

Egyszerű, jegyezte meg a lelkész megkérdezve főként fiatalokat, hogy hogyan szoktak hálát adni pl. édesanyjunknak, szüleiknek bármiért. Egészen komolytól nevetésre törő válaszok is születtek, arra a következtetésre jutva, hogy ilyenkor kedvébe járnak szüleiknek, azt teszik, ami nekik tetszik. Miután eljutottak erre a felismerésre, az igehirdető elmondta, hogy ugyanez van Istennél is. Ha hálásak akarunk lenni Neki mindazért amink van, akkor ezt a mindennapi ima mellett azzal a böjttel tehetjük meg, ami Neki tetszik: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől…” és Ő megsegít, megjutalmaz bennünket.

Mindezt az ige hirdetője egy nagyon személyes, számára is megható példával tette érthetőbbé, a végén elmondva azt, hogy nemcsak őt ajándékozza meg, hanem mindannyiunkat naponta olyan dolgokkal, melyeket nem lehet pénzzel megvásárolni. Apróktól egészen hatalmasokig, az Ő egyszülött Fiáig, hogy aki hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Az igehirdetést az aradi vértanúkról való megemlékezés követte, amikor gyertyagyújtás közben, hegedő kísérettel hangzottak el a szabadságharc áldozatainak utolsó mondatai. Az ezt követő nagy imádság, valamint az úrvacsora közössége erősítette meg a jelenlevők hitét a következő együttlétig.

Köszönet illeti a fiatalokat, a brassói, hétfalusi, kolozsvári, nagybányai, nagyváradi, valamint székelyzsombori származású evangélikus egyetemistákat, akik egy sikeres beavató est után örömmel töltötték be templomunk padjait és óriási segítséget nyújtottak az istentisztelet interaktív részeinél. Isten áldja életüket és adjon egy sikeres tanulmányi évet!

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hálájukat kifejezve hozzájárultak a tartós élelmiszerek gyűjtéséhez, mely adományokkal tizenkét rászoruló gyülekezeti tagunkat örvendeztethettük meg. Ezzel közösen elkezdve azt a böjtöt, melyre Ézsaiás próféta buzdít bennünket.

Erzse Zsolt

gyakornok lelkész