Lélekemelő felszentelési ünnepség Fazekasvarsándon

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától kezdődött a templom 110 éves jubileuma, a megújult Obetko imaházért és toronyért hálát adó ünnepi istentisztelet. Bevonulás előtt a templomajtóban ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök kért áldást a megújuló templomra és a benne folyó hitéletre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Miután a nagyszámú hívek és vendégek sorrendben, szervezetten bevonultak a templomba, nt. Kalit Eszter lelkésznő házigazdaként köszöntötte az egyházi és világi elöljárókat, a híveket, akiknek megköszönte, amiért jelenlétükkel megtisztelték az ünnepet. Név szerint is köszönetet mondott ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspöknek, amiért elvállalta az ünnepi alkalmon az igehirdetést, köszöntötte nt. Zelenák József püspökhelyettest, a falu szülöttét, nt. Fehér Attila esperest, köszöntött minden egyházi és világi személyiséget és vendéget, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat. A továbbiakban a lelkésznő kifejtette: bizonyára mindenkinek feltűnt a megújult torony csúcsán a kereszt helyén álló csillag. Az elmúlt hetekben ugyanis a gyülekezetben felvetődött a kérdés: mi jelképezi jobban a helybeli evangélikusokat a kereszt-e vagy a csillag? A fazekasvarsándi evangélikus közösség néhány heti gondolkodási idő után az alföldi evangélikus szokásokra, a 110 éves örökségre hivatkozva a csillag mellett döntött. A továbbiakban a helybeli élő közösségről beszélt, amelynek tagjai az elmúlt évben bármilyen akadályok tornyosultak a felújítási munkálatok elé, nem hátráltak meg. Messzemenő anyagi és munkában megmutatkozott áldozatvállalással folyt és folytatódik a felújítás. Azért nem szerelték le az állványokat, mert a vendégek nem múzeumba, hanem egy élő közösségbe érkeztek, ahol folytatódik a munka. „Istennek legyen hála a templom csúcsán ragyogó csillagért és a fényért, amivel Jézus révén az örökkévaló Isten beragyogja a napjainkat. Ennek jegyében adjunk hálát ezért a csodálatos ünnepi istentiszteletért, amit együtt tölthetünk.” A jelen lévő helybeli polgármesternek, valamint építészeti szakértőknek románul is megismételte köszöntőjét.

Örvendetes megújulások

Nt. Zelenák József püspökhelyettes-esperes és nt. Fehér Attila esperes igei felolvasásait, illetve a közös éneket követően megtartott ünnepi igehirdetésében ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Pál apostolnak az ezékiekhez írt levele II. részének 19–22. verseiből, Lukács evangéliuma VII. része 47–49. verseiből, illetve Péter apostol I. levele, II. fejezete 5. verséből indult ki. A két héttel korábban felszentelt aradi evangélikus templom és a Luther-palota felújítása kapcsán kifejtette: örvend az aradi megújulásoknak is, hiszen az impériumváltás után 1920–1950. között az aradi Luther-palotában székelt az evangélikus egyházkerület püspöksége, amely 1950-től Kolozsvárra költözött. A továbbiakban alapos fazekasvarsándi helyismeretről bizonyságot téve elmondta: a helybeli, megújulás alatt lévő harmadik templomnak a születésnapját ünnepeljük. Ugyanakkor hálát adunk Istennek a 190 éves Obetko gyülekezeti házért is, amely ugyancsak megfiatalodott, korszerűsödött. A gyülekezetek ünneplési csúcsa tavaly volt, a reformáció 500 éves évfordulóján, amikor szinte minden hétre jutott valamilyen ünnep, ugyanis az Evangélikus Egyház több mint 70 nagyobb alkalmat szervezett. Szerencsére, idén sincs hiány az ünneplésben. Ezek azért fontosak, mert megtartó, közösségépítő jellegűek. Mert ahol felújítások, jeles évfordulók alkalmából ünnepelni tudunk, azok a közösségek életerősek. A tény, hogy a felújítások nyomán a varsándi gyülekezetben ilyen sokan egybegyűltek, azt jelenti: itt van élet és megtartó erő, nincs többé letargia és kilátástalanság. Az ünnepségeknek nagyon fontos elemei a lelki, a szellemi tartalom, amivel együtt járnak. Valójában mindig ilyen, életerős, életvidám lelkületnek kellene uralkodnia a gyülekezetekben.

A Nyugati Jelenben az Evangélikus Egyház ingatlanjainak a felújításával kapcsolatban megjelent interjúra hivatkozva elmondta: rengeteg egyházi épületet sikerült felújítani az utóbbi időszakban, amikor az ingatlan-felújítások terén igen pozitív folyamatok zajlanak. A Kolozsvári Egyházmegyében szinte nem létezik olyan gyülekezet, ahol az elmúlt 15 évben ne újítottak volna fel templomot, imaházat, gyülekezeti termet. Nemcsak mennyiségi, de minőségi szempontból is komoly munkálatok zajlottak. Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök örömét fejezte ki, amiért Fazekasvarsándon is ilyen jellegű folyamat indult be. Sokan emlékezhetnek az 1970–1980-as időszakra, amikor egy kicsiny festésnek is nagy győzelemként örvendhettek, ugyanis a bukaresti Nép Házának az építése miatt nem volt szabad egyházi épületeket renoválni. Manapság számos templom és közösségi ház, óvodák, bölcsődék és iskolák épülhetnek, újulhatnak meg. Miközben az ország a százéves centenáriumát ünnepli, ekkora méretű anyaországi támogatást soha nem kaptunk. Ez a magyar alkotmányban is szerepel, ugyanis az anyaország nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a határokon túl élő magyarok iránt. Ennek Fazekasvarsándon is kézzelfogható bizonyítékát látjuk, hiszen amikor kiderült, hogy a torony állaga életveszélyessé vált, a felújításához a Bethlen Gábor Alap közvetítésével komoly anyagi támogatást kaptak, továbbá ígéretet a templom teljes felújításához is. E támogatások jóvoltából az egész egyházra elmondható: nem csak túlélésre, hanem hosszú távú gyarapodásra is berendezkedett. Éppen ezért megkérte a jelen lévő konzult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrnak tolmácsolja a helybeli gyülekezet, de az egész egyház köszönetét is. Ugyanakkor illesse köszönet az Arad Megyei Tanácsot, a Fazekasvarsándi Önkormányzatot, sőt az olykori támogatásért a kormányt is. Mondanivalóját a jelen lévő polgármester, Petru Răuţ és megyei tanácsos, Doru Bozga iránti tiszteletből románul is megismételte. Legfontosabb azonban a helybeli gyülekezet és az elszármazottak példaértékű összefogása, támogatása és munkája a gyülekezeti ház, a kultúrház, főképpen a templomnak, a közösség szívének a felújítása. Ilyen dolgokra csakis az élő gyülekezetek képesek, amelyeknek tagjai hisznek az élő Istenben, a szentségben. Számukra nem mindegy, milyen állapotban van a templomuk, Istennek helybeli háza, ami tükörképe a gyülekezet lelkületének. A Varsándon beindult munkálatok azt bizonyítják, hogy a helybeli hívek szeretik Istent, de a közösségüket is, amelynek Csepregi György, Essig József és Erdélyi Zoltán után végre, újra van egy építő lelkipásztora, Kalit Eszter, aki Borhaci Dávid lelkészjelölt támogatásával végzi a nagy munkát. Nő létére sok férfit megszégyenítő akaraterővel, elkötelezettséggel és Isten, valamint a gyülekezet iránti hittel felvállalta a nagy munkát azért, hogy a megújuló egyházi ingatlanok, főként a templom felújításával felépítse a gyülekezet lelki házát is. „Testvéreim, bennetek öltsön testet Krisztus egyháza, a szeretete.” A lelki ház erejének, fontosságának a szemléltetésére olyan nyugati ellenpéldával szolgált, ahol a hit hiánya miatt elnéptelenedett templomot valaki megvásárolta, felújította és kocsmává alakította, ahova inni és mulatni szívesen járnak az emberek. Azoknak viszont se hitük, se Istenük nincs, ezért sajnálatra méltók. Végszavaiban a püspök azt kívánta, hogy legyen a felújítás alatt álló templom mindenkor a helybeli gyülekezet lelki háza és a közösen megélt hitélet boldogságának a forrása! Az igehirdetés után nt. Kalit Eszter lelkésznő és nt. Borhaci Dávid lelkészjelölt házigazdaként kértek áldást a templomra és a hívekre.

Megelőlegezett köszönet a további támogatásokért

Nt. Kalit Eszter lelkésznő megköszönte ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök bátorító szavait, majd a közösen megszólaltatott énekek, a magyar ruhába öltözött gyermekek énekei és az ima után megnyitotta a közgyűlést. Beszámolt a márciusban elkezdett felújítási munkálatokról, amelyek során a helybeli hívek áldozatos munkájával sikerült felújítani belülről az Obetko-ház két szobáját, majd hozzáfogtak a templom felújításához is. Júliusban azonban kiderült: a torony faszerkezetét annyira tönkretette a szú, hogy az életveszélyessé vált, de a Bethlen Gábor Alap révén a Magyar Kormánytól, az RMDSZ közbenjárására az Arad Megyei Tanácstól, a Fazekasvarsándi Önkormányzattól, valamint a hívek adakozásából összegyűlt pénzen, az építésvezető és az építész-csapat odaadó munkájával ma a teljesen megújult templomtoronyért adhatunk hálát. A hívek között kiosztandó képeslapon szemléltették: milyen volt és milyen lett a templomtorony. A felújítási munkálatok folytatódnak, azoknak csak a hátralévő része mintegy 100 ezer eurót tesz ki, ezért a lelkésznő megelőlegezte a köszönetet a további támogatásokért.

A továbbiakban megköszönte a támogatást nt. Adorjáni Derzső Zoltán püspöknek, akinek ajándékcsomagot adott át. Hasonlóképpen Fehér Attila esperesnek, Zelenák József püspökhelyettes-esperesnek, Magyarország Kormányának, illetve ajándékcsomagot adott át Csige Sándor kolozsvári konzulnak, Faragó Péter RMDSZ-megyei elnöknek, parlamenti képviselőnek, Ördög Endre orosházi lelkipásztornak, Doru Bozga megyei tanácsosnak, Petre Răuţ fazekasvarsándi polgármesternek, Mircea Bora alpolgármesternek, Marius Hârţău építésvezetőnek és Senteş Adrian építkezési felügyelőnek, valamint Mód Lászlónak. A megajándékozottak köszönetet mondtak az ajándékért, a felújításért kifejtett munkájukat természetesnek tartották.

A 285 hívő részvételével megtartott lélekemelő hálaadó istentisztelet az Ambrus László temesvári, Stetner Katalin és Back László aradi művészek megszólaltatta J. S. Bach Ária és ariozo című művének az előadásával, illetve nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.

Hála az Obetko-házért

Ezt követően a parókia udvarán gyülekeztek a lelkészek és a hívek, akiknek nt. Zelenák József püspökhelyettes-esperes, a falu szülötte megható visszaemlékezésen méltatta a Fazekasvarsándon szolgált lelkészeknek a munkáját, főként azokét, aki az Obetko-háznak a felújításával, közösségi célokra történt átalakításával nagy szolgálatot tettek a helybeli értékeknek a megőrzéséért, a fazekasvarsándi magyarság hagyományainak, hitének a megtartásáért, a megerősítéséért. Ezt követően áldást kért a házra és a benne folyó munkára. Utána a simonyifalvi gitáros gyermekek mutatták be az idei apatelki nyári táborban Deák Andrea tanárnő vezetésével tanultakat. Az ünnepség keretében sor került a kladovai művésztábor rajzainak az Obetko-házban berendezett kiállítás megtekintésére.

Ünnepi ebéd, további program

Az egyházi és világi elöljárók, valamint a hívek átvonultak az Essig József kultúrházba, ahol mintegy 300-an megebédeltek a Kolozsvári Evangélikus Egyházmegye, a Bethlen Gábor Alap, valamint a helybeli hívek adakozásának a jóvoltából. A vendégek teljes ellátásában ugyancsak a hívek működtek közre. Az ízletes, közös ebéd elfogyasztása után együtt élvezhették a színpadon bemutatkozó simonyifalvi gitáros gyermekek előadását, azt követően az orosházi gyermekek színes műsorát.

A fazekasvarsándi egész napos program megható példája volt az összefogásnak, az isteni szeretetben megnyilvánuló közösségi áldozatvállalásnak.

Forrás: NyugatiJelen.com