AZ EGYHÁZKERÜLETI PRESBITÉRIUM NYILATKOZATA A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSOK KAPCSÁN

Kelt 2022. április 1-én Kolozsvárott, az egyházkerületi presbitérium évi rendes gyűlésén

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház országos presbitériuma, számba véve korunk legaktuálisabb jelenségeit, napjaink helyi és világszintű történéseit, aggodalmát fejezi ki a jelenkor ideológiai-politikai törekvései, valamint a szomszédságunkban zajló háború és annak tragikus következményei miatt. 2022 böjtjében többszörösen terhelt a jelenünk: a félelem, a bizonytalanság, az aggodalom súlyosan nyomasztja a lelkeket, próbára teszi az emberek küzdőképességét. Ebben az élethelyzetben keresztény közösségeink feladata és kötelessége a húsvéti hit, a mélységek és tragédiák ellenére győzedelmeskedő, élő reménység felmutatása.

Magyarország és a magyar nemzet országgyűlési választásokra készül. Napjaink posztkeresztény, liberális törekvései a keresztény értékek félresöprését célozzák. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház országos presbitériuma kimondja, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember akkor élhet teljes értékű életet, ha emberi méltóságához és alapértékeihez ragaszkodik. Ilyen érték a biológiai nem, a család, a közösség, a nemzetközösséghez való ragaszkodás, az Istenbe vetett hit. Hitünk szerint ezek képezik az egyén, a közösség gyökereit, a társadalom megtartó erejét. A jelen értékválsága és történései közepette gyermekeink jövője és biztonsága, testi és lelki épsége a tét.

Az április 3-án esedékes magyarországi országgyűlési választásokra ezért nem úgy tekintünk, mint egy közönséges politikai eseményre, hanem mint egy olyan értékválasztásra, amely a nemzet, a magyarság megmaradását, fejlődését hosszútávon meghatározza.

Protestánsokként tanúságot teszünk a világ, és benne az egyház egyetlen Ura, Jézus Krisztus mellett. Arra biztatjuk keresztény gondolkozású testvéreinket és minden jóhiszemű embertársunkat, hogy április 3-án azokat a politikai törekvéseket támogassuk, amelyek nyíltan és bátran felvállalják a keresztény értékeket, kiállnak a szolgáló egyház mellett, támogatják egyházi intézményeink működését az oktatás, a kultúra, a szociális gondoskodás és értékteremtés minden területén.

 „Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,39)