Fajó szívvel búcsúzunk Fónyad Pál István evangélikus lelkésztől

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk Fónyad Pál István evangélikus lelkésztől, az ausztriai Martin Luther Bund elnökétől, egyházunk és Erdély őszinte barátjától, segítőjétől.

2021. augusztus 21-én, Perchtoldsdorfban Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Koszta István püspökhelyettes átadták Mag. D.h.c. Fónyad Pál István lelkésznek egyházunk kitüntetését, a Járosi Andor plakettet.

A továbbiakban Koszta István püspökhelyettesnek a kitüntetés során elhangzott laudációját tesszük közzé:

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által alapított kitüntetések egyike a Járosi Andor -díj.

Járosi Andor evangélikus lelkész, esperes, teológiai magántanár, közíró és irodalomkritikus, akit sokak Szamos parti Wallenbergnek neveznek, teológus berkekben pedig Kolozsvár Bonhoeffereként emlegetnek. Életét és munkásságát két fontos tényező határozta meg: mélyen hívő kereszténysége és hitelesen megélt tiszta embersége.

Nagy műveltségű egyetemi tanárokhoz éppolyan közel tudott kerülni, mint  szerényebb tudású emberhez. A diszkriminatív zsidótörvények bevezetése után nem távolodott el  zsidó barátaitól, sőt a többszöri fenyegetések ellenére is társaságukban mutatkozott.

Nem csak pérdikációiban, hanem publicisztikájában is ellenezte a zsidók elhurcolását, s annak ellenére, hogy tőszomszédságában a gyilkos rendszer katonái laktak, otthonában zsidó személyeket, munkaszolgálatosokat bújtatott, hamis keresztleveleket állított ki és a gettó kiürítése után otthagyott halottaknak ő adta meg a végtisztességet.

Az üldözöttek megmentőjéből, 1944. október 13-án maga is áldozattá vált, hiszen a bevonuló szovjetek minden különösebb ok nélkül letartóztatták, és több ezer kolozsvári férfival együtt szovjet munkatáborba hurcolták el. Ő nem bírta ki a hosszú, emberpróbáló utat. Röviddel az után, hogy megérkeztek Magnyitogorszkba, 1944. karácsonyán elhunyt.

Járosi Andort személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért, mártíromságáért életmentő munkájáért, a Jad Vasem 1999. április 26-án „A Világ Igaza„ kitüntetésben részesítette.

A Járosi Andor- díjat azon lelkész jellegű személyeknek nyújtjuk át, akik Jézus Krisztus evangéliumát alkalmas és alkalmatlan időben töretlen hittel élik és hirdetik Isten dicsőségére és az anyaszentegyház épülésére.

A következőkben kitüntetendő testvérünket, Mag. D.h.c. Fónyad Pál István nyugalmazott evangélikus lelkészt, az Ausztriai Martin Luther Bund volt elnökét méltatom.

Fónyad Pál István 1947. február 9-én született Nagykanizsán Fónyad Pál István evangélikus lelkész és Németh Márta harmadik gyermekeként. Elemi- és közép- iskolába Nagykanizsán járt, majd Budapesten, Bécsben és Erlangenben végezte teológiai tanulmányait.

1968-ban politikai okokból kifolyólag Ausztriába szökött.

Bécsben és Erlangenben tudományos munkát folytatott, Erlangenben a teológai otthon spiritus rectora (lelki vezető) volt.

Az erlangeni és a Bécsi Egyetem egyháztörténeti tanszékének tudományos munkatársa volt évtizedeken keresztül.  1976. május 6-án Oscar Sakrausky püspök (1914-2006) szentelte lelkésszé, majd lelkészi szolgálatot vállalt Bécsben, majd Perchtoldsdorfban.

1980-ban a Martin Luther Bund belső munkatársa lesz, a teológiai bizotság tagja és teológiai konferenciák szervezője. Figyelmmel és nagy érdeklődéssel követte a magyarországi és erdélyi evangélikus egyházak életét. A kárpátmedencei magyarajkú evangélikusság támogatója és szószólója lett a nyugat felé. Mindent megmozgatott annak érdekében, hogy magyarországi, erdélyi egyházi vezetők, lelkészek és családtagjaik részt vehessenek egy-egy konferencián, találkozón. Ilyenkor alakultak és erősödtek meg azok a kapcsolatok, amelyek révén hatékonyan lehetett segíteni.

Nt. Fónyad Pál István érdeklődő és cselekvő szeretete sokunk előtt ismert, karizmatikus vezető egyénisége hatással volt az egyházközi kapcsolatok kialakulására és megerősítésére.  Nyilatkozatai, előadásai során Krisztus evangéliumát és a keresztyén értékrendet hirdette és élte. Fónyad Pál nem rideg, személytelen hivatalnokként, hanem mélyen érző, tisztán és emberségesen cselekvő vezetőként végezte szolgálatát.

 Tudományos munkássága, kutatásai értékes képet nyújtanak a magyar nyelvterületen eltejedt reformáció koráról, Sylvester János bibliafordító munkásságáról, valamint a magyar nyelvterületen élő evangélikusok életéről. Publikációiban és előadásai során minden adódó lehetőséget megragadott, hogy a beszéljen az övéiről is: a magyarországi és erdélyi testvérek helyzetéről. Emellett arra törekedett, hogy minél több anyagi, szellemi és lelki segítséget nyújtson az övéinek. Sokat utazott, hivatali utazásait mindig konkrét céllal tervezte, a személyes kapcsolatok kialakításán fáradozott, hogy ezek által konkrét betekintést nyerjen az egyház, a gyülekezetek, családok életébe.

Tudományos munkásságának elismeréséül a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki.

Nagytiszteletű Fónyad Pál István ny. lelkész Úr!

Szeretet és tisztelet övezi Önt körünkben ezen a napon is. Elképzeléseink szerint Önt a 2020. esztendőre tervezett II. Barcasági és Királyföldi Csángók Világtalálkozója alkalmával szerettük volna kitüntetni sok tanubizonyság előtt, de sajnos a találkozó a pandémia okán elmaradt. Kivételes öröm számunkra, hogy otthonában kerül sor  köszöntésére, méltatására,  kitüntetésére.  Döntésünket a testvéri szeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a hála motiválta.

Nagytiszteletű Fónyad Pál István, Ön, mint az Ausztriai Martin Luter Bund volt elnöke, testvérünkként mellettünk volt alkalmas és alkalmatlan időben, barátsága, partnersége, segítsége, gondoskodása nélkül sokkal szegényebbek lennénk, nehezebb lett volna kilábalni a kommunista diktatúra sötétségéből, sokkal nehezebb lett volna a gyülekezeteinknek visszaadni a reményt az újrakezdéshez.

Kedves Fónyad Pál István,  Pali bácsi, köszönjük  azt a nyitottságot és szeretetet, amit irányunkba számtalaszor kifejeztél. Köszönjük, hogy mindig barátként, társként közeledtél hozzánk, köszönjük, hogy mindig volt hely számunkra otthonodban, családtagként szerettél minket. Köszönjük a lelki-szellemi közösséget, a rendszeres anyagi támogatást. Isten áldja meg gazdagon életed!

A fentiek szellemében a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Mag. D.h.c. Fónyad Pál István nyugalmazott evangélikus lelkésznek, az Ausztriai Martin Luther Bund volt elnökének  a Járosi Andor- díjat adományozza.

Erős vár a mi Istenünk!

A Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház nevében szeretettel és tisztelettel,

Koszta István püspökhelyettes