Imádkozzunk közösen!

Közös imára hívjuk Testvéreinket a megfertőzöttek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért, valamint azokért, akik ennek megakadályozásán fáradoznak. Minden nap bátorító igét és imádságot teszünk közzé oldalunkon. Hiszünk az imádság erejében! Az imádságokat köszönjük Nagy Adél lelkésznek.

Április 23., csütörtök

“Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled-így szól az én Uram, az Úr-, és az enyém lettél. (Ez 16,8b)

Uram, légy irgalmas hozzám,bűnöshöz! Az én esküm, az én ígéreteim gyengék és esendők…
Te szövetséget kötöttél népeddel, s velem, személyesen. Köszönöm, hogy a Te karodban és ígéreteidben megváltásra és otthonra találok. Kérlek, adj hitet és erős akaratot, hogy a megváltásba kapaszkodva értsem meg, hogy egyedül Nálad vagyok biztonságban!
Hordozd tenyereden a szenvedőket, erősítsd az értem-értünk dolgozókat, adj türelmet, hogy alázattal fogadjuk szent akaratodat! Uram, irgalmazz!

Április 8., szerda

“Szomorúságotok örömre fordul” (Jn 16,20)

Vigasztalás Istene!
Tanán nem is éltem még ilyen ínséges időket, s nem láttam ennyi szomorúságot a világban. Most nagyon szükségem van erre az ígéretre, nekem, mindannyiuknak… Húsvéti üres sírra néz a hitem, és a feltámadás örömére készülve, mégis, mégis ujjongani akarok a világ szabadulásának a betegség bilincseiből. Tudom, hogy eljön a nap, mikor az utcák és terek ismét tele lesznek gyermekzsivajjal, baráti nevetéssel…
Erre az örömre is készíts, Uram!
Ámen

Április 7., kedd

“Jézus ezt mondta tanítványainak:Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek ?” (Mk 4,40)

Istenem!
A te igéd tükörkép. És valahányszor ebbe a tükörbe nézek, látom gyengeségem, hiányosságaim,de lehetőségeim is.Vannak erős, magabiztos, hittel teljes pillanataim, óráim, napjaim… Aztán hirtelen fordulattal zuhanni kezdek, meginog hitem, félek… Uram, a te kezedbe teszem félelmem, hitetlenségem, hogy a te erőd töltse be szívem és hittel fogadja, ami rám vár…
Légy erős pajzs mindazok számára, akik azért harcolnak, küzdenek a járvány megfékezéséért, hogy biztonságban legyünk, ne féljünk. Értük, helyettük is kérlek, Uram, adj hitet nekem, nekik, a világnak!
Ámen

Április 6., hétfő

“Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” (Jn. 18,37)

Igazság Ura!
Sokszor önző életemben csak a saját igazamat, igazságomat keresem és bizonygatom… magamnak, másoknak. Nem veszem figyelembe azt az igazságot, mely Tőled jön. Pedig Jézus, a testté lett ige az egyetlen és legtökéletesebb igazság. Ő megtisztít minden önző vágytól, és új irányt mutat földi életemben, mely az örök életre néz. Jöjj Úr Jézus, és igazíts meg! Ámen

Április 4., szombat

Április 2., csütörtök

“Ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17)

Szabadító Urunk! Sokszor menekülni akarunk tulajdon életünkből, rutinjainkból, talán unalmasnak hitt teendőinktől, és szüntelen valami másra vágyunk…
Most ezt a “mást” megkaptuk. Csak másképp, mint ahogy elképzeltük. Nem egy külföldi vakáció, nem egy hétvégi utazás, hanem sokaknak szoba-házi fogság. Add Urunk, felismerni a nagy lehetőséget ebben a fogságban… Adj éles elmét és befele forduló csendességet, hogy tudjuk újragindolni, átértékelni a szabadság eszméjét. Add, hogy megtapasztalhassuk a Veled töltött csendes percek felszabadító erejét, s megláthassuk, hogy ha te szabaddá teszed lelkünk, felszabadítasz bűneink rabságából, akkor könnyebben viseljük a testi korlátokat.
Szabadság Lelke, jöjj, tisztítsd meg életünk!
Ámen

Április 1., szerda

“Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág.” (1Kor 9,26)

Urunk,Istenünk!
Csendes várakozással tekintünk a holnap felé. Otthonaink biztonságából adunk hálát, hogy ma is kegyelemben élhetünk! Hálásak vagyunk szeretteinkért, családunkért, barátainkért. Ma még talán a bizonytalan, félelmes jövőkép áll előttünk… Ezért fordítjuk tekintetünket, szívünket mindarra, amivel megajándékoztál. Köszönjük a ránk áradó napfényt, a megújuló természetet, a madarak énekét, a méhek szorgalmát, a holt búzaszemből előbújó új életet! Hadd járja át a hála öröme szívünket, és ezzel új erőt meríthetünk. Hálásak vagyunk mindazon embertársainkért, akik élvonalban harcolnak a járvánnyal, járványban. Áldd meg futásukat, harcukat, hogy megérezzék , van célja harcuknak, munkájuknak. Ámen

Március 27., péntek

“Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Rm 15,1)

Istenünk, imára kulcsoljuk kezünket, és esedezve kérünk, irgalmazz nekünk!
Főként azokért könyörgünk, akik életüket, egészségüket kockáztatják minden nap értünk. Erősítsd és óvd meg az egészségügyben dolgozókat:orvosokat, ápolókat, és családjaikat. Erősítsd és óvd a közellátásban dolgozókat, és családjaikat. Erősítsd és óvd a rendfenntartókat és családjaikat.
Adj bölcs belátást mindenkinek, hogy megérthessék az emberek, milyen fontos most egymásra figyelni, egymással törődni, épp azzal, hogy betartják a szabályokat.
Kérünk óvd az önkéntesek életét, hogy szolgálatukon, segítségnyújtásukon áldás legyen.
Légy a mi oltalmunk és erős várunk, Urunk! Ámen

Március 24., kedd

“Mózes így szólt:Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgatok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira…” (5Móz 11,26-28)

Istenünk, áldások kútfője!
Emberi gyarlósággal és alázattal állunk meg előtted bűnbánatot tartani. Vétkeztünk ellened, embertársaink ellen, a teremtett világ ellen!
Bűneinkkel, pusztításunkkal, rombolásunkkal íme hová jutottunk…a pusztulás fenyeget bennünket.
Urunk, köszönjük, hogy Te takarodót intettél a te törvényeddel, szereteteddel, igéddel, emberi rendeletek által. Kérünk adj nekünk türelmes szívet, és bölcs elmét, hogy az életet, az áldást válasszuk!
Urunk irgalmazz! Ámen

Március 23., hétfő

“Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil. 4,14)

Istenünk, mennyei Atyánk!
Újabb hét elébe nézünk, tele kérdésekkel… vajon meddig tart még a kényszerállapot, hogyan alakul a világ sorsa… A te igéd biztatása betölti sóvárgó lelkünket: ezekben az embert próbáló időkben Te vagy egyetlen vigsszunk, menedékünk, erősségünk! A tőled kapott erő életet jelent számunkra. Veled minden nehézséget átvészelünk, Urunk, Veled képesek leszünk csendben maradni, befele fordulni, terheket letenni, újra szárnyra kelni… Légy erőssége azoknak, akik emberfeletti erővel küzdenek a járvány megfékezése érdekében, valamint mindazokkal, akik egészségüket kockáztatják, hogy betevő falathoz juthassunk. Térítsd jobb belátásra akik meggondolatlan és önző módon nem akarnak jobb belátásra térni önmaguk és mások érdekében.
Urunk irgalmazz, Urunk kegyelmezz a világnak!
Ámen

Március 21., szombat

“… Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” (Rm 8,28)

Istenünk…talán mintha most léptünk volna be egy hosszú sötét alagútban, amelynek nem látszik a vége. A világ kezd lelassulni, emberek ezrei vannak kétségbeesve, betegség vagy nélkülözés miatt. És mi csak most lépünk be a megpróbáltatásba. Szívünk tele van kérdéssel, kétkedéssel. És ezekben a nehéz időkben a te igéd nélkül képtelenek volnánk felkészülni a fényre, amely egyszer csak meglátszik majd. Kérünk erősítsd hitünket, hogy ígéreteibe kapaszkodva bízzunk abban, hogy mindent jóra fordítasz életünkben.
Egymásért imádkozunk, add, hogy a közös ima és szüntelen fohászkodás a távolságból is összekovácsoljon bennünket.
Ámen

Március 20., péntek

“Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt. 9,11)

Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, Urunk, a félelem és kétségbeesés küszöbén!
Ahogyan a kisgyermek bízik szülei gondoskodó szeretetében, úgy bizalommal és bátran hívjuk segítségül a te megtartó hatalmadat. Te mindig tenyereden hordozol és féltő szereteteddel körülveszel bennünket. Most mégis vonj közelebb magadhoz, Szentlelkeddel erősítsd hitünket és kitartásunkat, és ne engedd, hogy kilátástalannak érezzük a holnapot!
Védelmezd gyülekezeteinket, időseket, fiatalokat egyaránt, óvd a családokat. Hozz gyógyulást a betegeknek, enyítsd a szenvedők kínjait! Hozd el a szabadulás napját népének! Ámen

Március 19., csütörtök

“Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet” (Zsolt. 86,11)

Urunk, felséges és igazságos Atyánk! Emberi erőfeszítéseink sokszor belefáradnak az igazság keresésébe. Sokszor eltévedünk, és a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni magunk körül. Mikor ez elfajul, akkor már nem a Te fényében, nem a Te igazságodban élünk, mert káosz lesz körülöttünk. Emberi igazságunk gyarló és önző, csak a saját javát keresi. Urunk, te vagy a Tanítómesterünk! Egyszülött fiadat adtad, hogy örök igazságodra, a megváltás ösvényére terelgethesd gyermekeidet. Ha ezt elfeledtük, kérünk, tanítsd meg újra és újra nekünk ezt az utat, hogy rajta járva megbékéljünk önmagunkkal, emvertársainkkal. Kérünk adj nekünk türelmes szívet, hogy Benned bízva várakozhassunk a vész idejében a megmenekülésre. Köszönjük áldásaidat, szeretteinket, barátainkat, akikkel és akikért imádkoztunk! Ámen

Március 18., szerda

“Az én békességemet adom néktek…Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!”(Jn 14,27)

Mennyei Atyánk! A világban eluralkodó pánik és vészhelyzet sokakat elbizonytalanít, és nyugtalanít. Talán azért nehéz megélni a nyugtalanság közepette a békesség valóságát, mert a rohanó mindennapjainkban ezt nem vettük komolyan, nem gyakoroltuk eléggé. Most add felismernünk ebben a helyzetben, hogy itt az idő, itt a lehetőség a befelé fordulásra, a Hozzád menekülésre, hogy lecsendesedjünk és megtapasztaljuk a te békességednek biztonságát, örömét…
Kérünk, tedd a te igédet hatalmassá életünkben, szívünkben, hogy elűzze a félelmet, a rettegést a bizonytalan holnaptól. Add, hogy a Tőled kapott erő és hit elűzze a félelmünket, és így bölcsek és türelmesek lehessünk a mások és a magunk javát is szolgálva.
Köszönjük gondviselő szeretetedet, mely úgy ömlik ránk mint napfény a kihalt termőföldre…
Ámen